امروز : دوشنبه 2 خرداد 1401 بروزرسانی:1401/03/01
خدمات دارای شناسه خدمت برای مشاهده اطلاعات کامل لطفاً روی ایکن کلیک نمایید بزنید
تماس با پشتیبانی
آقای کیا کارشناس پشتیبانی سایت پنجره واحد کشاورز تلفن 64582297
آقای امیر شعاع حسني کارشناس ناظر خدمت شماره تلفن 66944444 داخلی 2345
 شناسه خدمتلینک سامانهتاریخ
 
434 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465125
1397/06/26 
435 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465126
1397/06/26 
436 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465127
1397/06/26 
437 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465128
1397/06/26 
438 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465129
1397/06/26 
439 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465130
1397/06/26 
440 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465131
1397/06/26 
441 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13012465132
1397/06/26 
442 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465143
1397/06/26 
443 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465144
1397/06/26 
444 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465145
1397/06/26 
403 ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بهین یاب 13021206101
1400/05/17

در این خدمت کلیه مراحل صدور،تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط مختلف محیطی

پرورش می یابند صورت میگیرد.

فعالیت هایی که در این خدمت قرار می گیرند عبارتند از:

صدور و تمدید موافقت اصولی، مجوز تاسیس، پروانه بهره برداری، مجوز توسعه، مجوز نوسازی و بهسازی، تمدید مجوز نوسازی

و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه

ماهی، پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی، پرورش ماهی در قفس و میگو

همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز پرورشی کشور

اجرای فرآیندهای صدور مجوزهای این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.

409 دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000
1400/06/07
الف) اعطائ تسهیلات سرمایه در گردش
ب) اعطای تسهیلات ساخت و ساز
ج) اعطای تسهیلات مربوط به مکانیزاسیون
410 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...) 13022461100
1397/06/26 
411 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی 13022461101
1397/06/26 
412 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی 13022461102
1397/06/26 
413 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان 13022461103
1397/06/26 
414 تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465105
1397/06/26 
415 تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465106
1397/06/26 
416 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465107
1397/06/26 
417 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465108
1397/06/26 
418 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465109
1397/06/26 
419 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465110
1397/06/26 
420 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465111
1397/06/26 
421 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465112
1397/06/26 
422 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465113
1397/06/26 
423 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465114
1397/06/26 
424 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465115
1397/06/26 
425 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان 13012465116
1397/06/26 
426 صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان 13012465117
1397/06/26 
427 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465118
1397/06/26 
428 صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465119
1397/06/26 
429 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465120
1397/06/26 
430 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465121
1397/06/26 
431 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان 13012465122
1397/06/26 
432 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان 13012465123
1397/06/26 
433 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان 13012465124
1397/06/26 
445 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465146
1397/06/26 
447 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465148
1397/06/26 
448 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465149
1397/06/26 
449 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465150
1397/06/26 
450 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465151
1397/06/26 
451 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان 13012465152
1397/06/26 
452 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465153
1397/06/26 
453 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465154
1397/06/26 
454 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465155
1397/06/26 
455 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465156
1397/06/26 
456 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان 13012465157
1397/06/26 
457 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465158
1397/06/26 
458 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465159
1397/06/26 
459 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465160
1397/06/26 
460 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465161
1397/06/26 
461 تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری 13012465162
1397/06/26 
462 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000
1397/06/26 
463 صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری 13012467000
1397/06/26 
464 ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان 13012468000
1397/06/26 
465 صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU) 13012463100
1397/06/26 
466 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) 13012463101
1397/06/26 
467 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان 13022464100
1397/06/26 
468 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان 13022464101
1397/06/26 
469 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏های تخصصی آبزیان 13022464102
1397/06/26 
470 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان 13022464103
1397/06/26 
471 صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465100
1397/06/26 
472 صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465101
1397/06/26 
473 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465102
1397/06/26 
474 صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری، 13012465103
1397/06/26 
475 ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری 13012465104
1397/06/26 
446 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان 13012465147
1397/06/26 
300 صدور مجوز های ابزی پروری 13021205000
1400/05/02در این خدمت کلیه مراحل صدور،تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط
مختلف محیطی پرورش می یابند صورت میگیرد.
فعالیت هایی که در این خدمت قرار می گیرند عبارتند از:
صدور و تمدید موافقت اصولی، مجوز تاسیس، پروانه بهره برداری، مجوز توسعه، مجوز نوسازی و
بهسازی، تمدید مجوز نوسازی و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهی در استخر
ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی، پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی، پرورش
ماهی در قفس و میگو
همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز
پرورشی کشور
اجرای فرآیندهای صدور مجوزهای این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
 

ميز خدمت الكترونيكي   

شرح :


فایلهای پیوست و راهنما

تصاویر پیوست

نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

نوع
کد  امنیتی
فرم نظرسنجی

نظرات خوانندگان