امروز : جمعه 12 آذر 1400 بروزرسانی:1400/04/21
خدمات دارای شناسه خدمت برای مشاهده اطلاعات کامل لطفاً روی ایکن کلیک نمایید بزنید
تماس با پشتیبانی
آقای کیا کارشناس پشتیبانی سایت پنجره واحد کشاورز تلفن 64582297
آقای مهندس بیگی کارشناس ناظر خدمت شماره تلفن 66944444 داخلی 2350
 عنوان شناسه خدمتلینک سامانهتاریخ
434صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465125
1397/06/26 
435صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465126
1397/06/26 
436صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465127
1397/06/26 
437ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465128
1397/06/26 
438تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465129
1397/06/26 
439تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465130
1397/06/26 
440صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465131
1397/06/26 
441اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465132
1397/06/26 
442صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465143
1397/06/26 
443صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465144
1397/06/26 
444ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465145
1397/06/26 
403ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بهین یاب13021206101
1400/05/17

در این خدمت کلیه مراحل صدور،تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط مختلف محیطی

پرورش می یابند صورت میگیرد.

فعالیت هایی که در این خدمت قرار می گیرند عبارتند از:

صدور و تمدید موافقت اصولی، مجوز تاسیس، پروانه بهره برداری، مجوز توسعه، مجوز نوسازی و بهسازی، تمدید مجوز نوسازی

و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه

ماهی، پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی، پرورش ماهی در قفس و میگو

همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز پرورشی کشور

اجرای فرآیندهای صدور مجوزهای این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.

409دریافت تسهیلات در امور آبزیان13022466000
1400/06/07
الف) اعطائ تسهیلات سرمایه در گردش
ب) اعطای تسهیلات ساخت و ساز
ج) اعطای تسهیلات مربوط به مکانیزاسیون
410صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)13022461100
1397/06/26 
411صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی13022461101
1397/06/26 
412صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی13022461102
1397/06/26 
413صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13022461103
1397/06/26 
414تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465105
1397/06/26 
415تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465106
1397/06/26 
416صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465107
1397/06/26 
417اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465108
1397/06/26 
418صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465109
1397/06/26 
419صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465110
1397/06/26 
420صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465111
1397/06/26 
421ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465112
1397/06/26 
422تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465113
1397/06/26 
423تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465114
1397/06/26 
424صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465115
1397/06/26 
425اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465116
1397/06/26 
426صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان13012465117
1397/06/26 
427صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465118
1397/06/26 
428صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465119
1397/06/26 
429ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465120
1397/06/26 
430تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465121
1397/06/26 
431تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465122
1397/06/26 
432صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان13012465123
1397/06/26 
433اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465124
1397/06/26 
445تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465146
1397/06/26 
447صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465148
1397/06/26 
448صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465149
1397/06/26 
449ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465150
1397/06/26 
450تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465151
1397/06/26 
451تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465152
1397/06/26 
452صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465153
1397/06/26 
453صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465154
1397/06/26 
454ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465155
1397/06/26 
455تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465156
1397/06/26 
456تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465157
1397/06/26 
457صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465158
1397/06/26 
458صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465159
1397/06/26 
459ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465160
1397/06/26 
460تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465161
1397/06/26 
461تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465162
1397/06/26 
462ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000
1397/06/26 
463صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری13012467000
1397/06/26 
464ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
1397/06/26 
465صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU)13012463100
1397/06/26 
466صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)13012463101
1397/06/26 
467صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان 13022464100
1397/06/26 
468صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان 13022464101
1397/06/26 
469صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏های تخصصی آبزیان 13022464102
1397/06/26 
470صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان 13022464103
1397/06/26 
471صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465100
1397/06/26 
472صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465101
1397/06/26 
473صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465102
1397/06/26 
474صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری، 13012465103
1397/06/26 
475ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465104
1397/06/26 
446تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465147
1397/06/26 
300صدور مجوز های ابزی پروری 13021205000
1400/05/02در این خدمت کلیه مراحل صدور،تمدید مجوزهای آبزی پروری که شامل گونه های مختلف و در شرایط
مختلف محیطی پرورش می یابند صورت میگیرد.
فعالیت هایی که در این خدمت قرار می گیرند عبارتند از:
صدور و تمدید موافقت اصولی، مجوز تاسیس، پروانه بهره برداری، مجوز توسعه، مجوز نوسازی و
بهسازی، تمدید مجوز نوسازی و بهسازی برای استخر دو منظوره کشاورزی، پرورش ماهی در استخر
ذخیره آب کشاورزی، پرورش ماهیان زینتی، تولید بچه ماهی، پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی، پرورش
ماهی در قفس و میگو
همچنین دو فرآیند بازسازی ذخایر آبزیان آب های تحت حاکمیت و فرآیند تامین و ارایه بچه ماهی مراکز
پرورشی کشور
اجرای فرآیندهای صدور مجوزهای این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
 

ميز خدمت الكترونيكي   

شرح :


فایلهای پیوست و راهنما

تصاویر پیوست

نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

نوع
کد  امنیتی
فرم نظرسنجی

نظرات خوانندگان